Privacy Policy

Algemene voorwaarden Trophax OTC

 Per 25 mei 2018 zijn er nieuwe EU-regels inzake gegevensbescherming van kracht, aangeduid als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Het voornaamste doel van deze nieuwe wetgeving is om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van natuurlijke personen zorgvuldig worden verwerkt en niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Uw privacy is belangrijk voor ons en staat voorop in deze aanpassingen. Om U duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze verordening treedt 25 mei 2018 in werking. Aanvullend op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens

Consumenten hebben dankzij de AVG meer macht over hun persoonsgegevens. Zo mogen ze de gegevens inzien die organisaties over hen verwerken (recht op inzage), die laten aanpassen (recht op rectificatie) of laten verwijderen (recht op vergetelheid). Ook kunnen ze bezwaar maken tegen de manier waarop hun gegevens worden gebruikt. Een gezonde ontwikkeling, want je privacy als burger wordt zo beter beschermd. Voor ondernemers die veel met persoonsgegevens werken, met name van klanten en prospects, brengt de AVG echter ook beperkingen met zich mee. Een webshop mag bijvoorbeeld niet meer om een geboortedatum vragen en daarna op iemands verjaardag een actie sturen - althans, niet zonder expliciete toestemming.

* Uw gegevens kunnen door u zelf ingezien en beheerd worden via uw dashboard. U kunt de gegevens van uitslagen ten alle tijden verwijderen. Waarschuwing: dit is definitief, wij kunnen ze niet meer re-installeren.

* In onze systemen staan alleen uw NAW-gegevens en de testuitslagen. Geen enkele andere partij of organisatie heeft hier toegang toe.

* Uw e-mailadres wordt alleen door ons gebruikt voor onze nieuwsbrief en een test herinnering. U kunt dit aan/uit zetten in uw dashboard. Uw e-mailadres of NAW- gegevens worden door ons nooit verstrekt aan een andere partij.

* U heeft uw gegevens met ons gedeeld. Deze worden voor u bewaard voor vergelijking en verloop. U kunt de uitslagen altijd verwijderen.

* Wij kunnen ook al uw gegevens voor u verwijderen. Dit kunnen wij alleen uitvoeren indien de opdracht komt per e-mail afkomstig van het e-mailadres dat hoort bij uw gegevens. Dit is definitief, de testresultaten zijn niet meer te re-installeren.

We blijven bezig onze privacy en algemene voorwaarden up-to-date te houden. Meer informatie op

 

Trophax OTC B.V. vindt het belangrijk om te voldoen aan de AVG en heeft daarom een Privacy Statement opgesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Trophax OTC en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Trophax OTC en jou. Deze algemene voorwaarden omschrijven de juridische basis. Deze algemene voorwaarden zijn leidend. De toelichtingen en korte supportteksten op onze websites (de supportpagina’s) maken geen onderdeel uit van de overeenkomst. Trophax OTC B.V. is het bedrijf, gevestigd in Zwijndrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5019211. De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 24 mei 2018. Deze algemene voorwaarden gaan in per 25 mei 2018.

Als u meer wilt weten over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan verwijzen wij u naar ons Privacy Statement.

Naast informatie over ons privacy beleid, staan hier tevens vermeld waar u terecht kunt met uw vragen over persoonsgegevens. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met de directeur.

Artikel 1. De overeenkomst

 1. Als je een bestelling op een van de websites van Trophax OTC (de websites waarvan Trophax OTC domeinnaamhouder is, zoals (maar niet beperkt tot) Trophax OTC.nl, Trophax OTC.be, Trophax OTC.eu en Trophax OTC.com) hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van Trophax OTC, dan is tussen Trophax OTC en jou een overeenkomst tot stand gekomen.
 2. Voor domeinregistraties sluit je met Trophax OTC altijd een overeenkomst voor de order per keer, niet langer.
 3. Voor SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd maar zal van rechtswege worden beëindigd.
 4. Voor alle overige diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) order. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd bij een volgende bestelling.
 5. Trophax OTC verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Trophax OTC geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.
 6. Door Trophax OTC genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 2. Diensten

 1. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een order of een dienst, dan wordt bedoeld een order/dienst welke Trophax OTC aan jou levert, omdat je daar met Trophax OTC een afspraak voor hebt gemaakt.
 2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n). De aanvullende voorwaarden kunnen op onze website geraadpleegd worden.

 

Artikel 3. Account 1. Jouw account geeft je toegang tot een gebruikersinterface van Trophax OTC waarmee je (bepaalde aspecten van) de orders en diensten kunt beheren en configureren. 2. Via onze websites kun je het account aanmaken. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Artikel 4. Jouw verplichtingen

 1. Jij moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je zorgt er in ieder geval voor dat alle gegevens naar beste weten juist zijn en op tijd aan Trophax OTC worden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens waarvan Trophax OTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan je weet of hoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst.
 2. Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van al jouw gegevens binnen jouw account.
 3. Als sprake is van (vermoeden van) misbruik van inloggegevens, maak je daar onmiddellijk melding van bij Trophax OTC, zodat wij maatregelen kunnen nemen.
 4. Iedere actie die via jouw account plaatsvindt, valt onder jouw verantwoordelijkheid en komt voor jouw risico.
 5. Je moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan Trophax OTC doorgeven.
 6. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van applicaties, tenzij de applicatie een onderdeel is van de dienst.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsopvolgers. Als je de door jou afgenomen diensten doorverkoopt, ben je verplicht om deze voorwaarden door te zetten aan de eindgebruiker van de dienst.

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. Voor zakelijke klanten zijn alle genoemde prijzen exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (kennelijke) programmeer- en typefouten.
 2. Trophax OTC heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd.
 3. Prijzen mogen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. We informeren je dertig (30) kalenderdagen van tevoren over een voorgenomen prijswijziging. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag je de overeenkomst opzeggen via het controlepaneel (CP). De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van:
 4. inflatie;
 5. een wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze algemene voorwaarden;
 6. een prijsverhoging door onze leverancier(s);
 7. een op Trophax OTC rustende verplichting ingevolge de wet.
 8. Trophax OTC zal: I. eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen; II. alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen.
 9. De betaaltermijn is veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum.
 10. Als je het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn betaalt, ontvang je van Trophax OTC een eerste herinnering. Hierin geven we je veertien (14) kalenderdagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling nog steeds uitblijft sturen wij een tweede herinnering. Bij een derde herinnering zullen wij extra kosten in rekening brengen. Als Trophax OTC na deze derde herinnering nog steeds niets van je heeft vernomen en geen betaling heeft ontvangen, dan zullen wij de levering van diensten (tijdelijk) stopzetten. Vervolgens zal de inning van de betaling door Trophax OTC worden overgedragen aan een incassobureau. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering of van de rechtsuitoefening en eventuele wettelijke rente dienen door jou te worden voldaan, voor zover de wet dit toelaat. Trophax OTC is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade. Uiteraard onderbreken wij dit proces, zodra je de verschuldigde bedragen hebt voldaan.
 11. Je hebt geen recht op verrekening of aftrek van betalingen.

Artikel 6. Herroepingsrecht 1. Dit artikel is niet van toepassing als je een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf). 2. Als consument kun je de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.  3. Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL-certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met jouw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. Je doet in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding. 4. Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Trophax OTC, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Trophax OTC bekend te maken dat je van de koop afziet. Trophax OTC bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding. 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra  Trophax OTC de overeenkomst is nagekomen. 6. Als je al (deels) betaald hebt, zal Trophax OTC dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet Trophax OTC op dezelfde wijze als waarop jij de bestelling hebt betaald.

        

Artikel 7. Webhosting,VPS en colocatie 1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door Trophax OTC. Je hebt als je webhosting of VPS afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte. 2. Trophax OTC heeft het recht om andere hardware aan jou toe te wijzen, als deze andere hardware in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden. 3. Er is altijd sprake van een gedeelde infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten wordt voorkomen en dat je de diensten niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van Trophax OTC ontstaat. 4. Je kunt op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de diensten upgraden via je account. Trophax OTC doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de diensten is gedurende de overeenkomst niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met Trophax OTC aan te gaan, conform de regels over opzegging. Trophax OTC spant zich er in dat geval voor in om jouw gegevens intern over te zetten.  5. In het geval van colocatie stelt Trophax OTC slechts een serverruimte, netwerk- en stroomvoorzieningen ter beschikking. Jij zorgt zelf voor de hardware en een adequate verzekering daarvan. Je garandeert dat de hardware geen schade zal toebrengen aan de (onderdelen van de) serverruimte. Je installeert en onderhoudt alle benodigde software zelf. Daarvoor verleent Trophax OTC jou in overleg toegang tot betreffende serverruimte. 6. Trophax OTC heeft in het geval van colocatie het recht om een andere serverruimte aan jou toe te wijzen als deze in alle redelijkheid voldoet aan de eisen die voor de oorspronkelijke serverruimte golden. Wij zullen hierover altijd eerst contact met jou opnemen. De verhuizing verzorg je zelf en de eventuele kosten (bijvoorbeeld tijd) die jij hiervoor moet maken, zijn voor jouw rekening. Trophax OTC geeft jou een redelijke termijn waarbinnen de verhuizing dient plaats te vinden. Na het verstrijken van deze termijn zal Trophax OTC de verhuizing zelf uitvoeren, maar hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.  7. Trophax OTC heeft in het geval van colocatie het recht om de hardware te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Trophax OTC zal altijd haar best doen om dit vooraf te melden of te overleggen en zal er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat diensten tijdig worden gemigreerd naar andere platformen. 8. In het geval van excessief gebruik van stroom (in geval van colocatie), internetverkeer of datastromen, of in geval van overschrijding van vastgestelde limieten kan Trophax OTC kosten in rekening brengen. In het geval je regelmatig de vastgestelde limieten overschrijdt, of indien Trophax OTC dat in alle redelijkheid noodzakelijk acht, kan Trophax OTC jouw abonnement upgraden. Trophax OTC zal jou hierover eerst informeren. 

 

Artikel 8. Domeinnamen 1. Trophax OTC kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt gehonoreerd. Trophax OTC is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid om een domeinnaam te registreren of voor de afwijzing van een domeinnaamaanvraag. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal Trophax OTC een bevestigingsmail sturen zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is. 2. Als binnen jouw account wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot domeinnamen, dan worden deze wijzigingen geautomatiseerd gecommuniceerd met

        

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of andere toepasselijke registrerende instanties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de juiste gegevens binnen jouw account.  3. Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan Trophax OTC kosten in rekening brengen. 

 

Artikel 9. Regelgevende instanties 1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van IP-adressen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals Réseaux IP Européens (RIPE). SSLcertificaten zijn onderworpen aan de regels en procedures van de gekozen Certificate Authority. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Vanaf de aanvraag van de hierboven beschreven diensten, ben je aan de voorwaarden van deze instanties gehouden.  2. Deze instanties beslissen over het al dan niet toekennen van hetgeen wat is aangevraagd. Trophax OTC vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol. 3. Bij het registeren van een domeinnaam zijn de algemene voorwaarden van het overkoepelende register of de tussenpersoon via wie wij jouw domeinnaam vastleggen eveneens van kracht. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden op onze websites. 4. Toegekende IP-adressen blijven in beheer van Trophax OTC en kunnen niet worden meegenomen of verhuisd. 5. Het SSL-certificaat kan door Trophax OTC of door de betreffende Certificate Authority worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden als je de verkeerde informatie voor het SSL-certificaat hebt aangeleverd of als de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat is gecompromitteerd. Je ontvangt hiervoor geen schadevergoeding of vervangend product.

 

Artikel 10. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud 1. Trophax OTC zal regelmatig reservekopieën (back-ups) van de door jou opgeslagen data maken. Op verzoek zal Trophax OTC deze back-ups aan jou beschikbaar stellen. Trophax OTC kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor onze diensten gelden verschillende back-up termijnen. Deze termijnen worden duidelijk op onze website vermeld. Ben je niet expliciet met Trophax OTC overeengekomen dat Trophax OTC deze back-ups voor jou beschikbaar maakt? Dan zijn er geen back-ups beschikbaar.  2. Back-ups van webhosting en e-mailhosting mogen door Trophax OTC na veertien (14) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd. Voor VPS geldt een termijn van drie (3) kalenderdagen. Houd hier rekening mee als je de dienst beëindigd, of als Trophax OTC jou informeert dat Trophax OTC de dienst beëindigt. 3. Trophax OTC doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Trophax OTC neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. Trophax OTC biedt hierover alleen garanties als dit is opgenomen in de overeenkomst.  4. Trophax OTC heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. Trophax OTC zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. Trophax OTC probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan. Trophax OTC is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

 

Artikel 11. Gedragsregels en notice-and-takedown 1. Je mag zelf bepalen wat je met de dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) het netwerk van Trophax OTC in gevaar brengt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kan Trophax OTC of de rechter besluiten om jouw dienst (tijdelijk) op te schorten. 2. Je garandeert ons daarom dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die: a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software); b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn; c. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; of d. elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden; e. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie. 3. Als naar het oordeel van Trophax OTC hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Trophax OTC of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft Trophax OTC het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden.  4. Als een derde Trophax OTC wijst op onmiskenbaar onrechtmatig of inbreukmakend gedrag door jou, brengt Trophax OTC jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Trophax OTC vraagt je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna Trophax OTC besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen zal Trophax OTC direct ingrijpen. 5. Trophax OTC heeft het recht om diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van Trophax OTC. Trophax OTC zorgt dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent.  6. Trophax OTC mag jouw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is om de contactgegevens te achterhalen. Trophax OTC doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan.  7. Trophax OTC streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 1. Dit artikel geldt voor zakelijke klanten, en ten aanzien van consumenten voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn. 

 1. Trophax OTC is tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst en omzet, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade aan stoffelijke zaken (zaakschade); b. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen; c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld. 3. De aansprakelijkheid van Trophax OTC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts als je Trophax OTC binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt, waarbij in overleg schriftelijk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt overeengekomen, en Trophax OTC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Trophax OTC in staat is adequaat te reageren. 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden uitgekeerd, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Trophax OTC in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is het bedrag in ieder geval per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die je onder de overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden aan Trophax OTC hebt betaald voor de betreffende dienst (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan € 1.000,- op jaarbasis. 5. De toepassing van art. 6:271 BW is voor jou uitgesloten als je met ons handelt als zakelijke klant. 6. Jij vrijwaart Trophax OTC voor alle aanspraken van derden (waaronder van jouw klanten), en stelt Trophax OTC hiervoor volledig schadeloos. 7. Trophax OTC kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden, als nakoming verhinderd is door overmacht. Ook kan Trophax OTC niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere (maar niet uitsluitend) begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand en overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Trophax OTC, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (D)DoS-aanvallen en storingen in hardware- of (telecommunicatie)netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen. 8. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer voortduurt. Trophax OTC is niet gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. 2. De intellectuele eigendomsrechten die op de dienst rusten, blijven berusten bij Trophax OTC of diens licentiegevers.

        

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou. Je vrijwaart Trophax OTC voor aanspraken van derden op grond van een inbreuk op zo’n (intellectueel eigendoms)recht.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens 1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je Trophax OTC verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen en Trophax OTC geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens. 2. Trophax OTC heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van Trophax OTC. Deze klanten van Trophax OTC zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. Trophax OTC stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en Trophax OTC opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of je persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dien je een verwerkersovereenkomst aanvullend met Trophax OTC aan te gaan. Wanneer je verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Trophax OTC te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid.  3. Jij staat ervoor in dat je alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze dienst(en). Jij garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.

 

Artikel 15. Einde van de overeenkomst 1. Een overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) kan niet tussentijds worden opgezegd. 2. Als consument heb je de mogelijkheid om elke overeenkomst na eerste verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. 3. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via het controlepaneel (CP) binnen jouw account. 4. Trophax OTC is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als:  a. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat Trophax OTC jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen;  b. na het sluiten van de overeenkomst Trophax OTC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;  c. je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  d. jij overlijdt; e. surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;

        

 1. omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trophax OTC kan worden gevergd. 5. Als Trophax OTC de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met Trophax OTC sluit, onmiddellijk opeisbaar. 6. Als Trophax OTC de dienst opschort, behoudt Trophax OTC alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst. 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of back-ups. Trophax OTC heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor je zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken. 8. Trophax OTC zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als jij aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op jouw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

 

Artikel 16. Slotbepalingen 1. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen. 3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: I. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken; II. geaccordeerde offerte of bestelling via de website; III. beschikbaarheidsregeling; IV. algemene voorwaarden. 4. Trophax OTC mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in jouw voordeel kunnen direct in werking treden.  5. Als je het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kun je de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden. 6. Trophax OTC mag de overeenkomst met jou gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als je een consument bent, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen. 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

        

 1. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Trophax OTC gevestigd is, met dien verstande dat Trophax OTC gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 9. De logfiles en administratie van Trophax OTC leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van Trophax OTC, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »