Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden en algemene bepalingen van Direct-Help.nl

Inleiding.

Deze webshop is eigendom van Trophax OTC B.V., gevestigd in 3334 BL Zwijndrecht aan de Laan van Nederhoven 2F. Ons BTW nummer is NL 85.19.45.399.B01 en het inschrijvingsnummer van de KvK is 56019211. Als u ons wilt bereiken, dan zijn er 2 mogelijkheden: via de telefoon op nummer 088 - 10 30 500 of via de mail [email protected] . In onze webshops vindt u bijzondere, speciale, unieke producten die uw welzijn positief kunnen beïnvloeden. Veel plezier met onze webshop !


Artikel 1  Algemene bepalingen  
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna te noemen voorwaarden, gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van DirectHelp.nl hierna te noemen DirectHelp.
1.2 In deze voorwaarden wordt het bedrijf DirectHelp aangeduid als ‘Verkoper’ en de wederpartij als ‘Koper’.
1.3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door DirectHelp. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
1.4 Door plaatsing van een bestelling of door het accepteren van een aanbieding geeft Koper aan dat Koper met deze voorwaarden akkoord gaat.
1.5 DirectHelp kan voor de uitvoering van Kopers bestelling(en) derden inschakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.  

Artikel 2  Aanbiedingen/leveringen  
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en deze gelden alleen zolang de voorraad strekt.
2.2 Het gedeelte ‘zolang de voorraad strekt’ genoemd in
2.1 is niet van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld.
2.3 Aanbiedingen gelden éénmalig (uiterlijk 2 keer) en zijn zonder schriftelijke toestemming van Verkoper niet voor meer dan 2 bestellingen.
2.4 Indien aanbiedingen en prijzen verschrijvingen of vergissingen bevatten, die Koper naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan DirectHelp niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht DirectHelp niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijs.
2.6 Een overeenkomst met DirectHelp komt pas tot stand na acceptatie van Kopers bestelling door DirectHelp.  

Artikel 3  Totstandkoming overeenkomst  
3.1 DirectHelp kan eventueel Kopers bestelling weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering verbinden. DirectHelp zal dit aan Koper meedelen binnen 10 werkdagen na de bestelling.
3.2 Indien Koper voor het eerst een bestelling doet, geldt een bestellimiet van € 250,00.  

Artikel 4  Betalingen en incassokosten  
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens overeenkomst c.q. factuur en binnen de termijnen daarbij of op factuur gesteld.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking, op een door de Verkoper aan te wijzen rekening.
4.3 Betaling kan plaatsvinden op één van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van DirectHelp.
4.4 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de koopprijs schorten de betalingsverplichting niet op.
4.5 Wanneer binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf de datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 1% per maand of een gedeelte van een maand. Indien DirectHelp een aanmaning moet sturen omdat Koper niet binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 betaald heeft, is Koper naast de openstaande vordering en rente telkens een bedrag van € 2,50 exclusief BTW aan administratiekosten verschuldigd.
4.6 DirectHelp mag de door Koper gedane betalingen in de eerste plaats aftrekken van door DirectHelp gemaakte kosten, daarna van de open- gevallen rente en tenslotte van de verschuldigde koopprijs. DirectHelp mag, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde van de toerekening aanwijst. DirectHelp kan ook volledige aflossing van de verschuldigde koopprijs weigeren, indien daardoor niet de opengevallen en lopende rente en ook de kosten worden voldaan.
4.7 Wanneer Koper in gebreke blijft of in verzuim is met het nakomen van één of meer van Kopers verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, die DirectHelp moet maken om alsnog de betaling te ontvangen, voor rekening van Koper. Wanneer het om een geldvordering gaat dan is Koper in ieder geval de incassokosten verschuldigd.
4.8 Wanneer DirectHelp hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze voor vergoeding door Koper in aanmerking.  

Artikel 5  Levering en leveringstijd  
5.1 De levering van de producten vindt plaats op de locatie en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor zending, hierbij gaat het risico van de producten over op de Koper.
5.2 DirectHelp zal de producten binnen 3 à 5 werkdagen (laten) leveren.
5.3 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.
5.4 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Koper de overeenkomst in stand laat, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
5.5 Bij retourzending van het product worden de verzend- en administratie- kosten in rekening gebracht.  

Artikel 6  Prijzen  
6.1 De prijzen voor de producten en diensten van DirectHelp zijn, in euro’s inclusief BTW en exclusief administratie-, afhandelings- en verzendkosten.
6.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.
6.3 De vastgestelde prijzen kunnen door DirectHelp te allen tijde worden gewijzigd. DirectHelp zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften zoals wijziging van het BTW-tarief, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling, of andere zaken daartoe aanleiding geven.  

Artikel 7  Garantie  
7.1 DirectHelp garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
7.2 Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, dan kan Koper de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen.  

Artikel 8  Onderzoek, reclames  
8.1 Koper dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.
8.2 Eventuele zichtbare gebreken, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij DirectHelp en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur en verzendnummers.
8.3 Verborgen fouten dienen na 7 dagen na vaststelling doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld bij DirectHelp.
8.4 Indien DirectHelp vaststelt dat de levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van DirectHelp het bedrag aan Koper worden terugbetaald (mits door Koper betaald) of in producten worden vergoed.
8.5 Indien Koper een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kan Koper het product binnen 7 dagen na levering aan DirectHelp retourneren. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor rekening van Koper. Ongefrankeerde verzendingen kan DirectHelp niet in ontvangst nemen.
8.6 Wanneer Koper de producten al betaald heeft, zal DirectHelp na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 8.5) de kostprijs van de producten binnen 30 dagen aan Koper terugbetalen.  

Artikel 9  Aansprakelijkheid  
9.1 Indien de door DirectHelp geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot wat in artikel 7 onder garantie is vermeld.
9.2 DirectHelp is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
9.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen koper en DirectHelp, of tussen DirectHelp en derden, is DirectHelp niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DirectHelp.  

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud  
10.1 DirectHelp blijft eigenaar van de geleverde producten; het eigendomsrecht gaat pas over naar Koper nadat de volledige aankoopprijs is voldaan aan DirectHelp met inbegrip van eventuele rente en overige kosten en al hetgeen Koper aan DirectHelp is verschuldigd op grond van iedere overeenkomst.
10.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan DirectHelp nog niet is voldaan, is Koper niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.  

Artikel 11  Eigendomsrechten  
11.1 Koper zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten geheel respecteren.
11.2 DirectHelp kan niet garanderen dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.  

Artikel 12  Overmacht  
12.1 Er is sprake van overmacht in de zin van dit artikel als DirectHelp niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van DirectHelp. DirectHelp heeft dan het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2 DirectHelp is niet aansprakelijk voor enige schade indien DirectHelp door overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen.
12.3 Onder overmacht in 12.1 van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan DirectHelp kan worden toegerekend zoals beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot, extreme weersomstandigheden en of andere bedrijfsstoornissen bij DirectHelp en of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffafabrikaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, en revolutie.
12.4 Voor zover DirectHelp bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen, zal DirectHelp dit deel apart in rekening brengen en zal Koper aan zijn/haar verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.  

Artikel 13  Ontbinding  
13.1 Indien Koper enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft DirectHelp het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien Koper zijn/haar verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verder toekomende rechten.
13.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surséance van betaling, heeft DirectHelp het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijke op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van DirectHelp.  

Artikel 14  Diversen  
14.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door DirectHelp vast te stellen vergelijkbare bepaling.
14.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
14.3 Indien DirectHelp gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan DirectHelp nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden opeisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan het feit dat DirectHelp deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
14.4 DirectHelp is gerechtigd om Kopers bestelling door derden te laten uitvoeren. De reguliere transporteur is Post.nl  

Artikel 15  Adreswijzigingen  
15.1 Koper is verplicht DirectHelp schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.
15.2 Indien Koper verzuimt dit tijdig te doen, blijft Koper jegens DirectHelp aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.  

Artikel 16  Toepasselijk recht, geschillen  
16.1 Op elke bestelling, levering, aanbieding en overeenkomst met DirectHelp is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Wanneer er een geschil ontstaat tussen Koper en Verkoper dat zij niet onderling kunnen oplossen, zal dit geschil alleen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amersfoort.  

Artikel 17  Depot  
17.1  De verkoopverkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op en als PDF te downloaden via www.Direct-Help.nl.
17.2 DirectHelp heeft het recht deze Voorwaarden en Algemene Bepalingen te wijzigen.
17.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is de laatst gedeponeerde en/of via internet gepubliceerde versie van toepassing.    


Direct-Help, augustus 2020

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »